X
تبلیغات
رایتل

دیدنی و اپدیت هر روزه

مطالب جدید جالب و بروز حق بازدید کننده است

الگوی یقه مردانه پایه جدا

1-     خط ab را به اندازه  نصف دور گردن بکشید.

2-     از نقطه a به اندازه 3 سانت بالا بروید و آنرا c بنامید.

3-     از نقطه a به اندازه 3/1 ab  داخل بروید و آنرا d بنامید.

4-     از نقطه b به اندازه 3 سانت بالا بروید و آنرا e بنامید.

5-     از نقطه d بک خط منحنی به نقطه e بکشید.

6-     خط de را به اندازه 2 سانت ادامه دهید و آنرا f بنامید.

7-     از نقطه e به اندازه 3 سانت بالا بروید و آنرا g بنامید.

8-     یک منحنی از f به g و یک منحنی از g به c بکشید.

9-     تا اینجا پایه جدای یقه به اتمام رسیده است.

10- برای یقه  اصلی از c اندازه 3 سانت بالا بروید و آنرا h بنامید.

11- حال یک منحنی از h به g بکشید.

12- سپس به اندازه 4 سانت از h بالا رفته و آنرا k نامگذاری کنید.

13- به اندازه 5 الی 6 سانت از g بالا رفته و آنرا m نامگذاری کنید.

14- سپس یک خط منحنی از m  به k بکشید.

15- حال از نقطه m به اندازه 1 سانت به صورا اریب بیرون رفته و n نامگذاری کنید.

16- در انتها از نقطه n دو خط منحنی به خط  km و نقطه g بکشید.

17- الگوی شما به پایان رسید.